Betingelser

Retningslinjer og betingelser for brug af leasingportalen FindLeasing.nu

 1. Generelt

  1. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for FindLeasing ApS, CVR nr. 37209139 og deres aftaleparter (herefter benævnt ”Forhandler”).

 2. Om FindLeasing ApS

  1. FindLeasing ApS driver FindLeasing.nu, som er en uafhængig leasingportal, der formidler kontakten mellem forbrugere og Forhandler. FindLeasing ApS er ansvarlig for indhold og drift af portalen, og fungerer som salgskanal for Forhandleren.

  2. Enhver tvist mellem forbruger og Forhandler er derfor FindLeasing ApS uvedkommende. Aftaler forbruger og Forhandler en anden pris end angivet hos FindLeasing  eller FindLeasing ApS’ øvrige hjemmesider, er sådanne aftaler også FindLeasing ApS uvedkommende.

 3. Brugere OG Rettigheder

  1. Alle leasingforhandlere og selskaber kan som udgangspunkt registreres som Forhandler hos FindLeasing ApS

  2. FindLeasing ApS forbeholder sig dog ret til dels at afvise brugere uden yderligere forklaring, samt dels at stille særlige krav til godkendelsen af en Forhandler. FindLeasing kan til en hver tid og uden varsel afmelde og udelukke en Forhandler med øjeblikkelig virkning. Afmeldes en Forhandler, vil dette ikke påvirke allerede indgåede handler på FindLeasing  ligesom brugeren stadig vil være forpligtet af allerede tilmeldte (leasing)biler eller afgivne tilbud, medmindre FindLeasing ApS beslutter andet.

  3. Såfremt FindLeasing ApS vedtager dette, skal alle brugere på FindLeasing.nu vælge et brugernavn og en adgangskode. Disse er personlige og må ikke videregives til udenforstående. Er der mistanke om at udenforstående har fået kendskab til kodeordet, skal dette straks meddeles [email protected], hvorefter kontoadgangen spærres og Forhandleren hurtigst herefter modtager ny adgangskode via e-mail. Forhandleren er dog altid selv ansvarlig ved tilfælde af misbrug af brugernavn og adgangskode.

 4. Ansvar ved indhold og brug

  1. Leasingannoncer skal af Forhandler over for leasingtager beskrives korrekt, samt være fyldestgørende i forhold til gældende beskrivelsesprocedure. Ingen af disse påkrævede oplysninger må udelades. Alle eventuelle fejl, mangler, defekter og modifikationer på bilen skal beskrives fyldestgørende. FindLeasing ApS er dog til enhver tid efter egen diskretion berettiget til at ændre, modificere, supplere eller foretage andre ændringer i annoncer m.v., som FindLeasing ApS med rimelighed finder nødvendige.

  2. FindLeasing ApS indhenter annoncer fra Forhandlers hjemmeside(r) med den respektive Forhandlers accept. Opdager Forhandler, at annoncen ikke er gengivet korrekt, skal dette straks meddeles til FindLeasing ApS. Alternativt skal Forhandler straks ændre dette via sin bruger på FindLeasing.nu eller FindLeasing ApS’ øvrige hjemmesider. FindLeasing ApS kan ikke stilles til ansvar herfor.

  3. FindLeasing ApS har ret til at kræve yderligere oplysninger og dokumentation vedrørende en bil og dens beskrivelse. Det påhviler Forhandler at undersøge følgende forhold, som til enhver tid skal angives korrekt under beskrivelsen:

  4. Det er ikke tilladt at tilmelde biler på andres vegne. Forhandleren indestår for at have fuld råderet over enhver leasingbil der indrykkes. Dette gælder også biler, der streames fra det udenlandske marked på FindLeasing.nu. Streames bilen fra en udenlandsk udbyder, skal annoncen fremhæves som et leasingeksempel eller klart fremgå, at bilen ikke er i forhandlerens besiddelse. Forhandleren har bevisbyrden for, at oprettelse af annoncer på FindLeasing.nu ikke krænker tredjemands rettigheder, og skal straks på FindLeasing ApS’ anmodning fremlægge dokumentation for, at alle nødvendige samtykker og licenser er indhentet.

  5. FindLeasing ApS forbeholder sig retten til at afvise enhver bil uden varsel og uden ansvar, samt til at fjerne bilen fra FindLeasing.nu, hvis det skønnes, at den pågældende annonce ikke har relevans for portalen. Endvidere er Forhandleren til enhver tid ansvarlig for eget indhold på egne hjemmesider, ligesom Forhandleren hermed tillige accepterer, at FindLeasing ApS har ret til at bruge indholdet fra Forhandlerens hjemmesider. Såfremt tredjemands samtykke er nødvendigt i denne forbindelse, indestår Forhandleren for, at dette samtykke foreligger.

  6. Forhandler og enhver anden bruger garanterer ved sin accept af disse vilkår, at Forhandler/bruger ikke i forbindelse med sin brug af ydelser fra FindLeasing ApS:

   • overtræder gældende lovgivning, herunder blandt andet forbrugeraftaleloven, købeloven og aftaleloven,

   • krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, råderet og ejerskab,

   • vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af FindLeasing.nu eller andre af FindLeasing ApS’ hjemmesider eller dens/deres indhold,

   • uden FindLeasing ApS’ forudgående skriftlige godkendelse vil benytte eller opfordre andre til at benytte nogen former for robot, søgerobot, scraper eller andre automatiske midler til at få adgang til FindLeasing ApS’ ydelser og indsamle indhold til noget formål,

   • vil distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade FindLeasing ApS og dennes portal(er),

   • vil belaste FindLeasing ApS’ infrastruktur urimeligt og/eller forstyrre driften af FindLeasing.nu,

   • vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til FindLeasing ApS’ ydelser, eller

   • vil krænke bestemmelser i disse vilkår eller handle i modstrid mod disse vilkår.

  7. Tab som FindLeasing ApS måtte lide som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at indhold oprettet på FindLeasing ApS’ ydelser krænker dennes ret, skal erstattes af den ansvarlige Forhandler.

  8. Er der tvivlsspørgsmål vedrørende annonceopstilling og -indhold, afgøres dette af FindLeasing ApS.

  9. Forhandler og enhver anden bruger af FindLeasing ApS’ ydelser – herunder FindLeasing ApS’ hjemmside(r) accepterer, at FindLeasing ApS’ maksimale ansvar i enhver henseende maksimalt kan udgøre DKK 10.000.

 5. Markedsføring og rettigheder til indhold

  1. Brugeren giver – når brugeren opretter indhold på FindLeasing.nu eller andre af Findleasing ApS’ hjemmesider – FindLeasing ApS ubegrænset, vederlagsfri og uigenkaldeligt og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af indholdet, herunder data, tekst og billeder. FindLeasing ApS forbeholder sig dermed ligeledes retten til at markedsføre FindLeasing.nu med egne strategier. FindLeasing ApS forbeholder sig ret til at anvende portalens annoncer som markedsføring på andre hjemmesider.

  2. Ved aftaleindgåelse med FindLeasing ApS accepterer Forhandler/bruger at modtage e-mails om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, oplysning, tilbud eller kampagner vedrørende annoncering og/eller annoncer på FindLeasing.nu eller andre af Findleasing ApS’ hjemmesider.

 6. Kontakt mellem forbruger og Forhandler

  1. Forhandler er til enhver tid forpligtet til at besvare forbrugerhenvendelser. I tilfælde af manglende respons fra Forhandler til forbruger ved forbrugerhenvendelser, forbeholder FindLeasing ApS sig retten til at blokere eller lukke Forhandler uden yderligere varsel.

 7. FindLeasing ApS’ systemer

  1. FindLeasing ApS bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og afhjælpe eventuelle problemer hurtigst muligt. FindLeasing ApS yder dog ingen form for driftsgaranti.

  2. FindLeasing ApS har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i FindLeasing ApS’ systemer og ydelser, som findes hensigtsmæssige, uden at dette udgør misligholdelse af FindLeasing ApS’ forpligtelser over for Forhandleren/brugeren.

  3. Af hensyn til systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager, har FindLeasing ApS ret til at lukke for tredjemands adgang til FindLeasing ApS’ ydelse, hvis trækning af data efter FindLeasing ApS’ vurdering øges væsentligt udover hvad der forudsættes ved normalt brug ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data, eller har karakter af anden form for misbrug, uden at FindLeasing ApS dermed er i misligholdelse over for Forhandleren/brugeren.

 8. Priser og betaling

  1. Forhandler forpligter sig til at betale FindLeasing ApS salær ved annoncering på FindLeasing.nu. Alle priser er angivet i dansk kroner (DKK). Det fremhæves, at pligten til at betale salær også gælder, uanset om Forhandler har modtaget forbrugerhenvendelser i betalingsperioden, samt hvis Forhandler oplever serverfejl, driftsforstyrrelser eller andre fejl, som er opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, tastefejl, driftsforstyrrelser, servere på systemet, fejl på hard- eller software, nedbrud og deslige. Endvidere accepterer Forhandleren, at FindLeasing ApS ikke er ansvarlig for de oplysninger, som FindLeasing ApS videregiver til Forhandleren medmindre der er tale om svigagtige forhold.

  2. Forhandler faktureres for en måned i hver betalingsperiode. Oplever FindLeasing ApS manglende betaling fra Forhandler, forbeholder FindLeasing ApS sig retten til at opkræve dobbelt salær hos den misligholdende part, ligesom FindLeasing ApS til enhver tid har ret til at kræve forudbetaling eller sikkerhed for betaling.

  3. Salærpriser fremgår af FindLeasing.nu, når Forhanlder logger ind på portalen via sin bruger. Annoncesalæret er bestemt ud fra antallet af annoncer. FindLeasing ApS er til enhver tid berettiget til ændring i afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og FindLeasing ApS kan derfor eksempelvis ændre sine priser midlertidigt i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.

  4. FindLeasing ApS har krav på direkte betaling af salær. Andre krav FindLeasing ApS måtte have, skal ligeledes betales direkte til FindLeasing ApS. De krav FindLeasing måtte have hos en medkontrahenten eller modpart, kan ikke bringes til ophør ved modregning. Der kan ikke udøves tilbageholdsret i beløb, som skyldes til FindLeasing ApS. Salær forfalder til kontant betaling senest 8 dage efter faktureringsdato. Såfremt betaling sker med kreditkort, Dankort eller lignende, kan der blive pålagt et gebyr, som oplyses når betaling foretages.

  5. Betaling sker direkte til FindLeasing ApS.

  6. Ved forsinket betaling betales rente fra forfaldsdagen med tillæg af 2% pr. måned.

  7. Ved manglende betaling er FindLeasing ApS berettiget til at begrænse/stoppe brugerens mulighed for at anvende FindLeasing ApS’ ydelser uden varsel.

 9. Ændringer eller rettelser i vilkår

  1. FindLeasing ApS kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. Forhandleren accepterer, at meddelelse om ændringer kan gives pr. e-mail eller på FindLeasing.nu, og at brug af FindLeasing.nu efter varslets udløb udgør en accept af de nye vilkår.

 10. Kontakt

  1. Ønskes kontakt til FindLeasing ApS, eller er Forhandleren utilfreds med service eller produkter hos FindLeasing ApS, skal kontakt ske til [email protected] Vi vil herefter bestræbe os på at finde en løsning hurtigst muligt.

 11. AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER

  1. Enhver tvist mellem en FingLeasing og Forhandleren afgøres ved FindLeasings hjemting iht. dansk ret. Findleasing er dog berettiget til at anlægge en sag mod Forhandleren ved dennes hjemting, såfremt FindLeasing vurderer, at dette er hensigtsmæssigt.